Materiály do výuky

dejte si latte s celou třídou v podobě materiálů do hodiny, které Vám ušetří čas 

Péče o sebe a o vztahy

Rozvoj a podpora ženského principu ve školství: Metodické listy pro rozvoj demokratické kultury na základních a středních školách

metodické listy, ZELBOVÁ, Michaela

Publikace je určena pro vyučující základních a středních škol. Zaměřuje se na bourání genderových stereotypů a podporu jedinečnosti každého ve třídě. Obsahuje připravené aktivity, které můžete realizovat ve škole různou formou – třídnická hodina, projektový den nebo inovace klasické hodiny.

Ke každé z těchto forem najdete v publikaci i metodickou podporu, abyste mohli vytvářet své vlastní hodiny na toto téma. Všechny připravené lekce jsou zážitkové, vedou k zamyšlení nad mužskými a ženskými principy a také ke vzájemnému respektu a dialogu. Teoretická část pokrývá také principy práce ve skupině, důležitost reflexe a zásady pro práci s genderem.

Rozvoj a podpora ženského principu ve školství: Metodické listy pro rozvoj demokratické kultury v mateřských školách

metodické listy, ZELBOVÁ, Michaela

Učíte v mateřské škole a chcete dětem ukazovat, že je v pořádku, že jsme každý jiný, učit je uvědomovat si svoje silné stránky a budovat vzájemný respekt? Stáhněte si připravené tematické bloky: „Pejskové z malého náměstí“, „Co umím?“ a „Ošklivé káčátko“. Ke každému bloku najdete v publikaci sadu aktivit. Střídají se pohybové, výtvarné a reflektivní. Nechybí ani hotové přílohy připravené k tisku. Děti si tak mohou vybarvit různé pejsky, káčátka, nebo domečky. Věnujte, prosím, také pozornost teoretickému úvodu, který je důležitý pro zajištění kvality a bezpečí v rámci realizovaných aktivit.

Rozvíjíme učitele a žáky

metodické listy, JEŘÁBKOVÁ, Michaela (Ed.)

Chcete se věnovat osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dětí, ale už Vám dochází aktivity, nebo je nestíháte vymýšlet? Využijte naše připravené hodiny. Metodika Rozvíjíme učitele a žáky je určena pro žáky 2.stupně ZŠ a nižší stupně gymnázií. Najdete v ní 6 lekcí osobnostního rozvoje, 6 lekcí sociálního rozvoje, 3 lekce na práci se třídou a úvodní lekci k nastavení pravidel. Každá lekce je připravena na 80 – 90 min, obsahuje teorii pro vyučujícího, postup, instrukce, reflexi, rizika i pomůcky. Realizovat můžete postupně formou kroužku, nebo si vyberete pouze témata, která Vaše třída potřebuje.

Děti se specifickými potřebami

Patřím mezi ostatní

metodické listy, JEŘÁBKOVÁ, Michaela; KOVÁČOVÁ, Klára; ŠEFLOVÁ, Jitka (ed.)

Pokud pracujete s dětmi z dětských domovů nebo s dětmi, které potřebují další podporu, a dochází vám inspirace, pak nahlédněte do našeho souboru metodických listů. Ten vznikl zejména díky ochotě lektorů, kteří se věnovali dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí v mimoškolních aktivitách a zpracovali své zkušenosti i přípravy. Listy obsahují aktivity podporující matematickou gramotnost, čtenářskou gramotnost, jazykovou gramotnost (angličtinu, němčinu) a rozvoj občanských a sociálních kompetencí. Materiál vznikl v rámci projektu Patřím mezi ostatní, o kterém si můžete více přečíst na webových stránkách (odkaz v zápatí stránky).

Honzíkův kamarád Alex

Manuál pro práci se žáky/žákyněmi s OMJ

Honzík si našel nového kamaráda Alexe, moc mu ale nerozumí, protože se nedávno přistěhoval z Ukrajiny. Jak pomoci Alexovi a dalším dětem, aby se jim u nás, mezi dětmi i v učení, dařilo? Níže si můžete stáhnout manuál, jehož cílem je přehledně a srozumitelně shrnout dosavadní poznatky a zkušenosti ze vzdělávání dětí mladšího školního věku s odlišným mateřským jazykem a také vám poskytnout praktické tipy a povzbuzení ve vaší užitečné a náročné práci.

Jak si usnadnit výuku

Ochrana životního prostředí a globální problémy

metodické listy, Kadlecová, Kateřina; Eliška, Mičová; Jitka, Šeflová

Environmentální výchova má v rámci RVP status průřezového tématu, což znamená, že by se měla v rámci výuky pravidelně objevovat buď v rámci jiných předmětů, nebo v podobě samostatně existujícího předmětu či vstupu. V této metodice naleznete 20 připravených tematických celků s různě dlouhými lekcemi pro žactvo 2. – 5. tříd. Naleznete v ní nejvýznamnější oblasti ochrany životního prostředí, mezi které v našem podání patří: životního prostředí a jeho znečištění, ochrana přírody a krajiny, ochrana půdy a zemědělství, ochrana vody, odpady kolem nás a ochrana ovzduší. S metodikou lze pracovat jak systematicky, to znamená lekci po lekci, tak náhodně, například v souladu s právě probíranými tématy ve třídě.

Efektivní komunikace

metodické listy, Matějková, Barbora; Kateřina, Kadlecová; Vlasta, Křenovská; Lena Achmeer; Klára Kováčová

Chcete ve třídě a ve škole rozvíjet kompetence k efektivní komunikaci? Těchto 20 připravených lekcí přispěje nejen k lepší komunikaci v rámci třídy či školy, ale i v osobním životě jednotlivých žáků a žaček. Čekají na vás hotové lekce na témata aktivního naslouchání, empatie, konfliktů, komunikačních šumů, zpětné vazby a komunikačních typů. Část lekcí je koncipována na dvě vyučování hodiny, část pak na jednu vyučovací hodinu, ale vždy záleží na rozhodnutí vyučující*ho, do jak velké hloubky se rozhodne pustit. Listy jsou primárně pro žactvo pátých tříd, ale na základě uvážení vyučují*ho je lze použít i v nižších či vyšších třídách.

Etika a prosociální chování ve třídě

metodické listy, Najmonová, Marie

K rozvoji etické kultury a prosociálního chování dochází ve škole každý den. Někdy si to ani neuvědomujeme, ale my dospělí jsme mnohdy pro své žáky a žákyně vzory. Je tedy důležité podrobovat své vlastní chování sebereflexí, protože to, jak se ke studujícím chováme, jak na ně reagujeme a jak řešíme dennodenní situace, pro ně může být vzorem. V rámci samotných lekcí na vás čekají témata jako: lidská práva a svoboda, etická dilemata, kompromisy, manipulace, debatování atp. Jedna lekce je časově plánovaná na 45 minut a metodické listy jsou určeny pro žactvo vyšších ročníků 1. stupně a nižší ročníky 2. stupně.

Mediální gramotnost

metodické listy, Kümpel, Kateřina; Klára, Hekrlová; Klára Kováčová

Uvědomujete si, jak je mediální gramotnost důležitá, ale zároveň si nevíte rady, jak ji uchopit, aby byla atraktivní pro dospívající? Vezměte si k ruce metodiku Mediální gramotnosti, kde najdete celkem 20 připravených lekcí pro dospívající ze 7. – 9. tříd. Metodika je rozdělena na tři tematické okruhy: A. Média ve 21. století, B. Co se šíří na internetu, C. Sociální sítě (Příležitosti a rizika). Metodika pracuje s kontextem dospívajících, tz. jednotlivým tématům se věnuje v rámci sociálních sítí, zejména Instagramu.

Práce se třídou

metodické listy, Čechová, Denisa; Klára, Hekrlová; Klára Kováčová

Budování vztahů, třídní pravidla, spolupráce nebo konflikty a další témata jsou důležitá pro zdravé klima ve školní třídě. Hledáte inspiraci, nevíte, kde začít nebo tápete, jak tato témata zařadit systematicky do práce se třídou? Stáhněte si metodiku Práce se třídou, kde najdete celkem 20 připravených lekcí pro žáky a žákyně 4. – 7.tříd. Využít můžete jak ucelené lekce, tak jednotlivé aktivity, protože mnohé z nich lze zařadit do běžné výuky. Metodika je uvedena doporučeními k práci s ní a v úvodu každého tematického celku naleznete teoretický úvod a doporučení na další literaturu.

Osobnostně sociální rozvoj

metodické listy, Matějková, Barbora; Jitka, Kořínková; Klára Kováčová

Chcete se s dětmi více věnovat tématům jako je sebepoznání a sebepojetí, sebedůvěra a sebevědomí, seberegulace či dalším tématům podporujících jejich rozvoj? Stáhněte si metodiku osobnostně sociálního rozvoje, kde najdete celkem 20 podrobně připravených lekcí pro děti 5. tříd. Na uvážení vyučující/ho se lekce dají samozřejmě použít i pro lehce mladší nebo starší děti. Metodika je na úvod doplněna  doporučeními k práci s dětmi  a v úvodu každého tematického celku naleznete teoretický úvod a doporučení na další literaturu.

Svět se tvoří v našich hlavách

metodické listy, Seidlerová, Pavlína; Michaela, Jeřábková (Ed.)

Učíte na střední škole a hledáte novou náplň do třídnických hodin? Máte prostor v rámci občanské výchovy? Pak jsou pro Vás metodické listy Svět se tvoří v našich hlavách ideální volbou. Najdete v nich 30 hotových hodin k rozvoji demokratické kultury ve třídě, např.  skrze otevřené otázky, aktivní naslouchání, zpětnou vazbu nebo diskuzi. Lekce můžete aplikovat postupně jako ucelený rozvojový program, nebo si vyberete téma, které řešíte se svojí třídou a použijete pouze danou lekci. Vždy však, prosím, začínejte lekcí Naladění na společnou práci a zvážením všech rizik vybrané aktivity.

Učíme se a hrajeme si venku na školní zahradě

metodické listy, Jitka Šeflová, Šárka Stříbrská, Klára Želechovská

Věnujete se environmentální výchově a hledáte nový zdroj inspirace? Tyto metodické listy obsahují 6 tematických okruhů týkajících se environmentálního vzdělávání na 1. stupni ZŠ. Najdete v nich lekce zaměřené na: přírodu kolem nás, stromy, půdu, ovzduší a klima, vodu a také odpady. Každý okruh obsahuje 2-4 podtémata, která jsou zpracovaná ve formě pracovních listů, a je tedy možné je přímo použít do výuky. Listy slouží jako příručka vyučujícím, zejména koordinátorům a koordinátorkám EVVO, kteří/ré chtějí nejen učit venku, ale také aktivně využívat prostory školní zahrady a věnovat jí potřebnou péči.

To hlavní vždy po ruce

metodická pomůcka karty pro učitele/ky, BENEŠOVÁ, Zdeňka a kolektiv

Jak připravit výuku, která pracuje také s rozvojem klíčových kompetencí, a jak ji potom vyhodnocovat? Zkuste naši pomůcku, která pracuje s kategoriemi – cíl, zaměření cíle, situační vedení lidí a organizace výuky. Ke každé kategorii je na kartě teorie a také praktické otázky.

WATER AGENT V 003: Environmentální výchova žáků v oblasti vodního hospodářství

příručka s karetní hrou, MACHÁČ, Jan; JEŘÁBKOVÁ, Michaela (ed.)

Karetní hra na principu Černého Petra, která učí děti rozdíl mezi správným a špatným zacházením s vodou, modelování toku řeky a lidských zásahů do něj. Spousta dalších aktivit jsou pro vás připraveny v této příručce pro učitele. Věnuje se tématu vody a vodního hospodářství a najdete v ní nespočet aktivit a celých výukových bloků ve třech kapitolách: 1) Voda v domácnosti, 2) Voda ve městě a 3) Voda v krajině. Součástí jsou rovněž připravené přílohy a pracovní listy připravené k tisku a použití ve výuce.