Nové video: Náročná třída s Kristinou Pernicovou a Anetou Müllerovou

Potýkáte se ve škole s některým z těchto jevů?

 • Nedodržování pravidel
 • Šikana
 • Vyčleňování některých žáků,
 • Rozšířené sebepoškozování
 • Rozšířené užívání návykových látek
 • Konflikty s některými učiteli.
 • atp.

Jedná se o nejčastější důvody pro využití externího poradce, který Vám pomůže problémovou situaci řešit.

Jak na to? Jaké otázky si externí lektor musí vyjasnit, než se pustí do práce s konkrétní třídou? Jak lektoři postupují při výskytu sociálně patologických jevů, jak probíhá základní sociometrie a jakou strukturu má intervenční program? Co je při tom všem potřeba dodržet z hlediska etiky?

To vše se dozvíte ve videu na téma: NÁROČNÁ TŘÍDA, které pro Vás připravily psycholožky Kristina Pernicová a Aneta Müllerová.

Výtah z videa:

Když poprvé přichází lektor do školy, je třeba si vyjasnit, proč si lektora škola pozvala, co se v dané třídě děje, zda se již vyskytlo nějaké rizikové chování a jakým způsobem se řešilo. Lektora zajímá i atmosféra ve třídě, vztahy, zda jsou ve třídě nastavena pravidla, zda jsou dodržována a fungují a jestli jsou nastaveny sankce za nedodržování. Nejčastěji externí intervenční lektor přichází do školy, protože učitel potřebuje poradit, jak danou situaci řešit.

Jako učitelé byste si měli na začátku odpovědět na následující otázky:

 • Co je pro mě v práci s touto konkrétní třídou náročné?
 • Jaké postupy zde fungují a co se jeví jako nefunkční?
 • Jaké jsou slabé a silné stránky třídy?
 • Je třída náročná i pro ostatní učitele?
 • Co učitelům funguje a naopak nefunguje?
 • Co bych potřebovala, aby pro mě byla práce ve třídě snadnější?
 • Co by podle mého názoru potřebovala třída?

 

Často se stává, že ve škole běží nějaké programy primární prevence, v průběhu kterých se zjistí, že v nějaké třídě není úplně vše v pořádku. Externí lektor sepisuje vždy zprávu z preventivního programu, podle konkrétních zjištění pak doporučí další postup. Po realizaci programu je často potřeba doptat se daného učitele, jak situaci hodnotí on. Dle individuálních zjištění pak navrhují lektoři nápravná opatření nebo dokonce individuální intervenční program pro danou třídu. V případě konstatování, že je třída náročná, je třeba zvolit vhodný intervenční program, o kterém je třeba informovat nejen učitele, ale i děti.

Než se přistoupí k práci se třídou, je třeba mít k dispozici data – sociometrii – tj. specifický způsob měření vztahů ve třídě např. Braunovy dotazníky. Data ze sociometrie přibližují kvalitu kolektivu, provázanost vztahů, atmosféru apod., díky tomu se pak rychleji dostanou lektoři do dění třídy tak, aby mohli adekvátně reagovat. Podrobná data ze sociometrie by se neměly dostávat dál k žákům nebo dalším učitelům (ošetřuje etický kodex). Bez kontextu mohou být data ze sociometrie zavádějící. Sociometrie je však důležitým podkladem pro další kroky.

Je potřeba vytvořit bezpečné prostředí, seznámit děti a učitele se strohými daty bez konkrétních jmen. Další spolupráce se školou spočívá často v práci se třídou, kdy jsou stanoveny techniky spolupráce, techniky na dodržování pravidel, reflexe. Třídní učitel se může této práce samozřejmě zúčastnit. Intervence v dané třídě probíhají dle potřeb dané situace, nejčastěji stačí cca 5 setkání.

Když jsou splněny cíle intervence, tak se program ukončuje s tím, že by měl práci převzít třídní učitel. Z intervence je vypracována podrobná zpráva, kde je uvedeno, co se nastavilo a jak by se mělo pokračovat dál.  Většinou není potřeba dělat kontrolní intervenci.

Pokud potřebujete využít služeb externích lektorů, externího řešení problémů, může se vaše škola obrátit na:

 • Pedagogicko psychologickou poradnu – oblastní metodik prevence
 • Krajský koordinátor prevence
 • Středisko výchovné péče
 • Nebo další neziskové organizace ve vašem kraji

 

Podrobněji si můžete veškeré informace poslechnout ve videu. (doba trvání 29min).

Článek byl připraven na základě výše uvedeného videa.

Pokud Vás zaujal projekt Rozvíjíme učitele a žáky a jeho výstupy, můžete se připojit do FB skupiny Rozvíjíme učitele a žáky, kde jsou členy rovněž lektoři, které tam můžete oslovit se svým tématem.

Autorka: Jitka Šeflová – koordinátorka projektu Rozvíjíme učitele a žáky

Podobné články

Wellbeing do škol!

Záleží nám na učitelích, žácích i školách. A proto chceme být vždy v obraze ohledně aktuálních témat a potřeb.Naše kolegyně Míša Jeřábková byla nasát inspiraci

více zde >>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *